قلم دادی شوید

  • سلام؛ بی مقدمه سراغ اصل مطلب میروم... زمان گذشته و عمر زیادی برای مان باقی نمانده... تا زنده ایم باید حرکتی انجام دهیم... باید فریاد شهیدانمان را به گوش جهانیان برسانیم و پرچم را بر روی قله برافراشته نگه داریم... .

    پس اگر خود را مدیون قهرمانانی میدانی که مقتدرانه نفس کشیدن امروزمان از فداکاری دیروز آنان است، بسم الله ... باید حرکتی برای فرداها کرد... . مشتقانه چشم به راهِ جوانان انقلابی دغدغه مند هستیم تا قوی تر شویم... آقایمان فرمان داده اند در برابر دشمن جبهه ای متحد شوید... .

  • هویت حقیقی

  • اطلاعات تماس

  • هویت مجازی

  • اطلاعات مهارتی